Yếu tố lễ hội mùa xuân đẩy CPI tháng 2 tăng ở nhiều nơi, dự kiến ​​mức tăng so với cùng kỳ trong tháng 3 sẽ giảm | cpi

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-27 05:56:59
浼婚绾戒氦锛棣ユ定4% 甯艰60浜跨|||||||

锛棰锛搴浼婚绾戒氦锛棣ユ定4%甯艰60浜跨锛

浼

10搴浼婚绾戒氦

1015ユ达浼姝e婚绾戒氦锛$エ浠gMNSO锛瀹浠20.00缇锛楂浜姝ゅ16.518.5缇瀹浠峰洪达诲琛3040涓ADS

涓甯棣ワ浼楂寮20%锛杩斤褰ユ剁20.88缇/★杈琛浠烽4.4%锛诲63.47浜跨

2013骞村ㄥ浜寮虹涓瀹堕ㄥ锛浼渚т环姣妯″锛ㄧ村灏辨╁杩锛ㄥㄧユ瓒杩4200瀹堕ㄥ锛朵腑藉瓒杩2500瀹讹ㄦ捣澶80澶涓藉跺板烘ユ瓒杩1680瀹堕ㄥ

′功剧ず锛浼涓甯璧ㄦiょ稿冲琛璐圭ㄥ锛绾30%璧灏ㄤ╁ぇㄥ缃缁绾30%ㄤ璧浠ㄤ╂缃缁绾20%ㄤ璧板杩ョ郴缁锛朵灏ㄤラ娲诲ㄣ璐缃板缓妤煎娼ㄦユ璧绛锛浼涓浼楂绠′戒翰璧寸航浜ゆ查锛姝ゅㄥ箍宸块搴1锛1妯℃浜涓涓查帮骞朵腑缇涓ゅ拌绾垮浜涓甯浠寮

浼锛锛d浼涓诲腑忠甯ц瀹跺藉 板猴跺藉琛ㄧず锛浼澶х稿绔浜寸т环姣楂棰涓般寸т环姣楂棰涓拌磋捣ュ瀹规锛瑕板俱浠灏辫捐浠峰肩浜锛杩灏辨浠浼瀛ㄧ涔 浠浣垮介┍浣跨浠画剧棰锛璁╁ㄤ姣涓涓浜烘磋交惧颁韩璐ㄧ娲伙杩浠浣垮姐 跺藉璇淬

浠骞924ワ浼姝e缇借镐氦濮浼(SEC)寮浜IPO浠讹浠モMNSO涓鸿$エ浠gㄧ航绾璇浜ゆ涓甯1010ワ浼存拌荡缇涓甯′功

′功剧ず锛2019骞村浼ㄥ勾GMV杈惧190浜垮2019璐㈠勾(2018骞72019骞6)锛浼ユ93.9浜垮锛浜2.9浜垮锛2020璐㈠勾(2019骞72020骞6)跺89.8浜垮锛姣涓4.4%锛浜2.6浜垮

涓姝ゅ讹浼2020璐㈠勾姣╂鼎涓27.32浜垮锛告2019璐㈠勾25.11浜垮澧8.8%锛2019璐㈠勾姣╃涓26.7%锛2020璐㈠勾澧30.4%

浼′功剧ず锛IPO锛浼濮浜恒d垮CEO跺藉80.8%′唤锛楂磋捐5.4%′唤IPO锛跺藉′背72.5%锛82.2%绁ㄦ锛ц昏Minxin Li′背4.6%锛3%绁ㄦ锛楂磋涓捐4.8%锛3.1%绁ㄦ

涓烘存т环姣锛浼琚涓界绉颁背10搴浼ㄥ浠锋煎寰ㄥ浜宸炽锛浼8000澶涓稿SKU娑电浜娲诲跺靛靛ㄣ绾虹琚楗般缇濡宸ュ枫╁风郴褰╁よゆゃ浼查棣姘撮姘风ぜ绛11涓绫汇

跺藉浠缁锛告ㄨ711モ锛浠ヤ璇浜у蹇板缁杩浠o虫7澶╀100娆炬板锛100娆炬板浠1涓涓璁捐℃规㈤烘ャ

涓杩浣寤浠锋兼戒璇楂璐ㄣ楂璐ㄩ锛蹇浜у杩浠f戒璇缁锛浼ㄥ揩灞朵涓璺涓磋川琚璐ㄧ

杩锛涓娴疯g$灞缃绔甯2020骞寸1濡f芥璐ㄩ剧ず锛浼锛骞垮锛璐d换镐唬涓娆惧涓衡涓姝ュユ叉补芥涓硷妫轰姘茬峰楂杈589.449渭g/g规濡瀹ㄦ瑙锛2015锛瑙瀹锛涓姘茬锋娴间背0.40渭g/g锛璇ユ叉补涓姘茬峰瓒1400澶

涓锛浼涔ㄢ存т环姣棰杩ヤ村己澶х瀵规109ワ娣瀹逛环ㄤ娴锋ㄥ洪瀹垛1浣楠搴锛1010ワ娣瀹逛环ㄢ1撮锛1浜夸悲璐ф浠跺瑕1憋板讹娲诲ㄤ存缁扳11

netease ユ锛婢婀陪 璐d换缂杈锛翠附涓_NN4994

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa